TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VE YEŞİLLENDİRME KURUMU DERNEĞİ
( TADİL EDİLMİŞ ANA TÜZÜK )
 
 
KURUMUN ADI:
MADDE 1 – TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VE YEŞİLLENDİRME KURUMU
adı altında, isim ve hüviyetleri bu ana tüzüğün sonunda yazılmış olan kurucular tarafından bir Dernek Kurulmuştur. Kısa adı TÜRÇEK’tir.
 
KURUMUN MERKEZİ:
MADDE 2 – Kurumun Merkezi İstanbul’dadır. Kurum, yetkilendireceği kişi veya kuruluşlar vasıtasıyla ülkenin her tarafında temsil edilebilir, şubeler açabilir.
 
KURUMUN AMACI:
MADDE 3 – Kurumun amacı; çevrenin insan sağlığına ve tüm canlılara zararlı hava, su ve yüzey kirliliğine ve gürültülere karşı korunması, ağaçlandırılması ve yeşillendirilmesi, doğal ve tarihi, taşınır ve taşınmaz çevre- kültür varlıklarının korunması  çabalarını teşvik ve koordine etmek, desteklemek, kamuoyuna ve ilgililere benimsetmek, Kurum amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçinde, gerekli yasal işlemleri yerine getirerek ilgili kurumlardan izin almak kaydıyla yurtdışı faaliyetlerde bulunmak, ayrıca çevre bilincini arttırmak amacıyla üyeler arası dayanışmayı sağlamaktır. Kurumun siyasetle ilgisi yoktur.
 
KURUMUN FAALİYETLERİ:
MADDE 4 – Kurumun, yukarıda belirtilmiş olan amacına erişmek üzere; ilgili resmi, özel bilimsel ve gönüllü kuruluşlar ve özellikle çevre sakinleri ile devamlı işbirliği halinde girişeceği faaliyetlerin başlıcaları şunlardır:
 
I – ÇEVRE KORUNMASI İLE İLGİLİ FAALİYETLER OLARAK:
 
            1) Çevredeki sanayi kuruluşlarının, her çeşit bacaların, kara , deniz ve hava taşıt araçlarının duman, gaz , imalat ve yakıt artığı ve egzost gazı yoku ile havayı ve menba , göl , akarsu , yer altı suyu ve deniz sularını kirletici , insan sağlığına , bitki örtüsüne, toprağa ve genellikle tüm canlılara zarar verici etkilerinin ,
            yüzey kirliliği açısından da ; meskun ve kırsal alanlardaki evsel ve endüstriyel sıvı ve katı artıklarının , tozların, haşerelerin, tarım koruma ilaçlarının, radyoaktif artıkları ve benzerlerinin zararlı etkilerinin,
            Her çeşit gürültü kaynaklarının zararlı etkilerinin kişisel veya grup araştırma projeleri ile bilimsel esas ve ölçülere göre tespitine ve bunlara gerekli finansman kaynaklarının teminine, bu etüd ve araştırmalar sonunda önerilen ıslah ve izale tedbirlerinin ilgili makamlar ve kuruluşlar tarafından süratle uygulanmasının sağlanmasına çalışır, her safhada yardımcı olur.
            2) Çevrenin hava, su ve yüzey kirliliklerini ölçüp kontrol edebilecek nitelikte, gerekli araç ve gereçlerle donatılmış teknik örgütlerin teşkiline , kurulmuş veya yeniden kurulacak tesislerde, duman ve gaz neşreden bacalarda, resmi ve özel taşıt araçlarında çevreyi kirletici etkenlerin önlenmesini sağlayacak tedbirlerin ilgililerden, ekonomik kuralları da dikkate alarak, talep edilmesini ve bunların yapılacak etüd ve araştırma , önleme masraflarına katılmalarını temin edebilecek nitelikte ve kesinlikle yeni veya mevcutları tamamlayıcı kanun ve yönetmeliklerin hazırlanmasını ve önemle uygulanmasını, ayrıca, bu konularda planlama, yürütme ve denetim fonksiyonları bakımından tam yetkili bir devlet örgütünün kurulmasını teşvik ve takip eder.
            3) İlgililere ve müracaat edenlere karşılıksız olarak teknik tavsiyelerde bulunur, istişareler yapar.
            4) Çevre koruma konusunda çeşitli yollardan yurttaşları eğitmeye, ilgilileri ve kamuoyunu uyarmaya gayret eder, bu amaçla eğitim merkezleri, olkul, kurs ya da enstitüler kurar, yada kurdurur, kurulmuş ya da kurulacak olanlara katılabilir.
            5) Çevre koruma ile ilgili bilim adamlarıyla resmi ve özel sektörlerdeki alakalı  yöneticileri, uzmanları, meslek kuruluşlarını bir araya getirerek ülkenin gelecekteki bu en büyük sorununa şimdiden ve müştereken çözüm yolları aranmasını temine çalışır.
            6) Konu ile ilgisi bulunan dünya en yeni teknik literatürünü, film ve dokümanlarını yakından takip ederek derlemeye ve ilgililerin istifadesine sunmaya çalışır.
            7) Çevre koruma konusunda sempozyumlar, paneller ve konferanslar tertibine, benzer bilimsel çalışmalar yapılmasına ve sonuçlarının dergi v.b. yollardan yayınlanmasına gayret eder.
            8) Çevre koruma konusunda, yurttaşların müracaatlarını değerlendirerek çevreyi kirletmede ısrarlı olan kişi ve kuruluşlar hakkında kamu yararına bir kurum olması sebebiyle, mevzuatın kendisine tanımış olduğu idari başvuru haklarını kullanır, adli ve idari yargıda çevreyi kirletenler hakkında dava açar.
            9) Kurum kamu yararına olan faaliyetlerini yürütebilmek için Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul onayıyla ilim, fen, güzel sanatlar, tarım ve hayvancılığı geliştirmek, genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi etmek, sergi, panayır ve fuar diğer sosyal amaçlı faaliyetleri gerçekleştirmek, çevre koruma ile ilgili sosyal, bilimsel ve teknik raporları hazırlamak veya hazırlatmak için  iktisadi işletmeler kurabilir iktisadi işletmelere ortak olabilir. 
            10) Ülkemizin yer aldığı uluslar arası anlaşmalar- çalışmalar çerçevesinde her türlü teknik, bilimsel ve sınai konularda danışmanlık yapar, hizmet verir, hakemlik yapar, görüş ve değerlendirmeler sunar.
 
II – YEŞİLLENDİRME İLE İLGİLİ FAALİYETLER OLARAK:
 
            1) Hava kirliliğini azaltmak ve çevreye yeşil peyzajlar kazandırmak üzere; şehir nazım , imar ve tatbikat planlarına göre , AĞAÇLANDIRMA, YEŞİLLENDİRME VE ÇİÇEKLENDİRME ile ilgili program ve projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar. İstişare ve uygulama hususlarında yardımcı olur. Bu meyanda; kent ve kasabaların içindeki ve kenarındaki boşluklara plana göre ormanlar, korular, yapı kitleleri arasında parklar, yeşil sahalar, çocuk bahçeleri, lunaparklar, kamp , piknik, spor ve oyun sahaları vücuda getirilmesini, böylece nüfus başına düşen yeşil rekreasyon alanının mümkün mertebe arttırılmasını her yönden teşvik eder, destekler.
            Ayrıca; doğal ve tarihi anıtların korunmasına, geliştirilmesine, tarihi anıtların etrafının tanzim edilmesine ve yeşillendirilmesine , hayvanat ve botanik bahçelerinin kurulmasına, bütün bunların bakım ve korunmasına çalışır.
            2) ilgili yönetmelikte ağaçlandırma derneklerine verilen görevi de dikkate alarak; ağaç dikme mevsimlerinde ve ağaç bayramlarında okulların , askeri birliklerin ve kamu kuruluşlarının özellikle çevre sakinlerinin mevcut plan, program ve projelere göre geniş ölçüde ağaç dikimine ve bakımına katılmalarını, korumalarını sağlayacak ve kendilerine ağaç sevgisini aşılayacak ve benimsetecek şekilde teşvik edici ve eğitici nitelikte yayınlar çalışmalar yapar, teşvik ödülleri verir.
            3) Büyük ölçüde girişilecek ağaçlandırma ve yeşillendirme kampanyalarında yörenin asli bitki türlerinin kullanılmasına gayret ederek, gerekli fidanlıkların ve suyun yeterince temini hususunda gerekli etüdlerin yapılmasına ve tesislerin kurulmasına, tedbirlerin alınmasına yardımcı olur.
            4) İç göçlerle nüfusları büyük bir hızla artan ve endüstri kapasiteleri çok genişleyen büyük kentlerimizin artan su ihtiyacını karşılayabilmek için, bu kentlerin çevresindeki su üretim havzalarının sınırları kesinlikle belirtilerek bu alanların, özel kanunların öngördüğü her türlü havza amenajmanı prensipleri ve çevre sorunları göz önüne alınarak, arazi kullanma şekillerinin hidrolojik amaçlara uygun bir amenajman planı çerçevesinde sağlamaya çalışır.
            5) Ağaçların, koruların ve parkların bakımı, kesilmekten ve tahripten korunması, böylece doğal yapının muhafazası, iskan sahası dışındaki yeşil sahaların, koruların her çeşit tecavüzlere kanunsuz parselasyonlara uğramasına karşı , emniyet altına alınması için, mevcut kanuni müeyyidelerin uygulanması ve gerekli yeni önleyici hükümler konulması hususlarında ilgililere müştereken çalışmalar yapılmasını, tedbirler alınmasını ve tesirli uygulamalara geçilmesini, ağaçların korunmasının yurttaşlara benimsetilmesini sağlamaya çalışır.
 
           Ayrıca; genel olarak, yukarıda belirtilen çevre korunması ile ağaçlandırma ve yeşillendirme çabalarına ait olarak hazırlanacak büyük projelerin finansmanı ve uygulaması hususlarında gerekli para, insan gücü, araç ve gereç ihtiyaçlarının karşılanmasında resmi ve özel kuruluşlara tüm vatandaşların ilgi ve katkılarını sağlayacak çalışmalar yapar. Resmi, özel, bilimsel ve gönüllü kuruluşlara, yurttaşlara bir taraftan çevre koruma ile ilgili olarak hava, su ve yüzey kirliliğinin tehlikelerini ve tedbirlerini, bir taraftan da ağaçlandırma, yeşillendirme ve çiçek yetiştirme zevk, heves ve itiyadını benimsetmeye çalışır. Bu maksatla radyo, televizyon, sinema ,sanatsal etkinlikler,internet, basın ve yayın, dergi, afiş v.b. yollardan ve bunlarla yapılacak tesirli özel eğitim programlarından azami derecede faydalanır, sergiler ve yarışmalar tertipler ve teşvik ödülleri verir. Sürdürülebilir kalkınma alanında; gençlik, çocuk ve  kadınlara yönelik çalışmalar yapar, projeler üretir ve uygular.
 
MENKUL VE GAYRİMENKUL İKTİSABI:
MADDE 5 – Kurum; amacını gerçekleştirmek üzere, lüzum göreceği ve mevzuata uygun olarak, amaç ve faaliyetlerinin gerektirdiği menkul ve gayrimenkul iktisabı edebilir, bunları uygun şekilde nemalandırabilir ve satabilir.
 
KURUM ÜYELİKLERİ:
MADDE 6 -  Onsekiz yaşını bitirmiş medeni haklarını kullanmaya yeterli, Anayasa ve Atatürk ilkelerine bağlı, iyi, ünlü , karakterli ve toplumda yeri olan bir iş ve meslek sahibi , insan haklarına , çevre sorunlarının ciddiyetine ve toplumsal iyi ahlak kullarına sahip herkes Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu Derneğine üye olabilir.
            a) Ancak özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça Dernekler kanununun 3. maddesi hükmü saklı tutularak burada sayılan kişiler yasanın ön gördüğü şekilde üye olabilirler.
            b) Yüz kızartıcı suçlar ile, kaçakçılık, hileli iflas ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak ve dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olanlar haricindeki tüm kişiler derneğe üye olabilirler.
 
MADDE 6A – Kurumun üyelik çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.
            a) ASLİ ÜYE: Kuruma asli üye olabilmek için Türk vatandaşı olarak 18 yaşının doldurulması, medeni haklara sahip olunması ve Kurumun iki asli üyesi tarafından yapılacak asli üyelik teklifinin Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Dernekler yasasının 3. maddesi hükümleri saklıdır. Kurum kurucuları, Kurumun tabii asli üyeleridir. Yalnız asli üyeler Genel kurulda oy hakkını haizdir.
            b) FAHRİ ÜYE: Kurumun çalışmalarına ilgi gösteren ve gönüllü olarak fiili katkılarda bulunan veya bulunabileceği düşünülen şahıslara Yönetim Kurulu kararıyla fahri üyelik verilebilir.
            c) ŞEREF ÜYELİĞİ: Kurumun amaçlarının tahakkuku hususlarında maddi , manevi ve bilimsel açılardan büyük yardımlarda bulunan şahıslara, Devlet adamlarına yönetim kurulunun kararıyla şeref üyeliği verilebilir.
            d) DESTEKLEYİCİ ÜYE: Üye aidatını üç yıl üstüste ödememiş asli üye, Yönetim Kurulu kararı ile destekleyici üyeliğe geçirilebilir. Destekleyici üyeler seçme ve seçilme hakkını haiz değildir. Bu üyeler mali sorumluluklarını yerine getirdikleri takdirde asli üyelik haklarını kazanmak için yönetim kuruluna 7. madde hükümleri doğrultusunda talepte bulunur.
            e) ADAY ÜYE: “ Üyeliğe Kabul ” şartlarında asli üyelik için önerilen bu ad verilir. Seçme ve seçilme hakları yoktur, kurum faaliyetlerinden en az ikisine katılma şartı aranır.
 

ÜYELİĞE KABUL

MADDE 7 – Üyeliğe kabul için aşağıdaki usul uygulanır;
            a) Derneğin iki asil üyesinin teklif ve kefaleti ile yazılı olarak derneğe başvurur,
            b) Bundan sonra üyeliğin kesin kabulu için en geç 30 gün içinde Yönetim Kurulu alınan kişinin asil üyeliğini kabul ve kayda geçirerek kendisine yazılı olarak durum bildirilerek yükümlülüklerini yerine getirmesi istenir. Bu gerçekleştikten sonra alınan kişi derneğin asil üyesi olur.
            c) Yönetim Kurulunun üyelik başvurusunu reddetmesi kararı kesin olup itiraz edilemez Red için bir gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir. Yapılan baş vurunun 30 gün içinde cevap verilmeden süre geçmesi üyeliğin reddi anlamındadır.
            d) Derneğimizin şubelerinden merkezine, şubelerinden şubelerine, merkezinden şubelerine geçişti, aday üye , nakil belgesi ile yeni ikamet belgesi ve mensubu olduğu derneğin Yönetim Kurulu onay belgesini birlikte sunması ve üye komitesinin onayı ile asil üye olabilir.
            e) Üst üste üç yıl üyelik aidatını ödemeyen asli üye borcunu ödemediği takdirde Yönetim Kurulu Kararı ile destekleyici üyeliğe geçirilebilir.
 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 8 – Üyelik , ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği zaman Yönetim Kurulu başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten çıkmış sayılır.
 
            Ancak, bu üyelerin mali sorumlulukları, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedenin oluşum tarihinde, diğerlerinin ayrılma dileğinin yapıldığı yarı hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden o dönemin ödentileri tam olarak alınır.
 

ÜYELİKTEN ÇIKARMA

MADDE 9 – Üyelikten çıkarılma aşağıdaki nedenlerden dolayıdır:
a) Derneklere üye olma hakkını yitirmek,
b) Kurum ana tüzüğü hükümlerine göre disiplin kurulunca üyelikten kesin olarak çıkarılması kararı alınması halinde,
c) Kişiliğinde derneğin şerefini zedeleyecek davranışlarda bulunduğunun, derneği bölücü davranışları olduğunun belirlenmesi nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmiş bulunan üye hakkında disiplin kurulunun vermiş olduğu karar doğrultusunda, Yönetim Kurulunun tedbirli olarak alacağı çıkarılma kararı, ilk Genel Kurulda onaylanması ile kesinleşir. Karar kesindir.
 
KURUMUN ORGANLARI:
MADDE 10 – Kurumun organları:
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Disiplin Kurulu,
ç) Denetleme Kurulu.
 
GENEL KURUL:
MADDE 11 – Genel kurul Kurumun en yüksek organı olup, Kurumun asli üyelerinden teşekkül eder.
 
MADDE 12 – Genel Kurul iki yılda bir Ocak ayında Yönetim Kurulunun çağrısıyla olağan toplantısını yapar ve organları seçer. Bu toplantıya, Dernekler Masasına bildirilen hazirun cetvelinde yer almayan üyeler, Genel Kurula, Genel Kurul günü mali ödemelerini yapsalar dahi katılamazlar. Yönetim kurulu ile denetleme kurulunun lüzum gösterecekleri hallerde veya asli üyelerin 1/5’inin yazılı olarak yönetim kuruluna yapacakları müracaatla da genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Genel Kurul; Dernek ana tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan asli üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır.
Bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 15 gün zarfında tekrarlanır. İkinci toplantıda ise Dernekler Kanunun gerektirdiği nisab aranır. Genel Kurul toplantısının birden fazla geri bırakılması caiz değildir.
 
Geçici madde: bu değişiklik maddesi 2006 genel kurulundan itibaren uygulanacaktır.
 
MADDE 13 – Genel Kurul toplantısının günü, saati ve yeri ile toplantı gündemi, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının tarihi, saati ve yeri ilk toplantıdan en az 15 gün önce kurum merkezinde askıya çıkarılarak ve kitle iletişim araçlarıyla ( elektronik posta dahil) ilan edilmek suretiyle Kurum üyelerine duyurulur.
 
MADDE 14 – Genel Kurula katılacak üyeler üye listesini imzalayarak toplantı yerine girerler. Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlası sağlanmışsa, durum mevcut yönetim kurulundan iki kişi tarafından bir tutanakla tespit edildikten sonra genel kurul toplantısı yönetim kurulu başkanı tarafından açılır. Toplantıyı iare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili, tutanakları tutmak üzere iki katip açık oylama ile seçilir. Genel kurulda gündem dışı mevzu müzakere edilemez. Ancak, toplantıda bulunan üyelerin en az onda birinin önergesiyle müzakeresini istediği hususlar oylanarak gündeme ilave edilebilir.
 
MADDE 15 – Genel kurul kararları çoğunlukla alınır. Ancak, ana tüzük değişikliği için Genel Kurula katılanların yarıdan bir fazlası ve Kurumun feshi ile ilgili kararları Dernek üye tam sayısının 2/3 çoğunlukla alınması gerekir. Genel kurulsa oylama açık olarak yapılır. Ancak, Kurum organlarının seçimi ve üyelikten çıkarma gizli oylama ile yapılır.
 
MADDE 16 – Genel kurul tutanakları, toplantıyı takip eden 30 gün zarfında, Kurum merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülkiye amirine tevdi olunur. Bir surette Kurum dosyasında muhafaza edilir.
 
MADDE 17 – Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır.
             a) Yönetim, disiplin kurulu ve denetleme kurullarını seçmek,
            b) Yönetim Kurulunun çalışma raporunu inceleyip görüşmek, gerekli kararları almak,
            c) Kurumun hesap neticelerini ve denetleme kurulunun raporunu inceleyerek Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmemesi hakkında karar almak,
            d) Kurumun bütçesini tetkik edip gerekirse tadil ederek kabul etmek,
   e) Asli üyelerin Kurumdan çıkarılmalarına karar vermek,
  f) Kurumun çalışmaları hakkında yönetim kuruluna talimat vermek,
            g) Kuruma lüzumlu taşınmaz malların kanuni şartlara uygun olarak satın alınması veya satılması hususlarında yönetim kuruluna yetki vermek,
            h) Gerektikçe ana tüzükte değişiklik yapmak,
            ı) Kurumun feshi ve tasfiyesi hakkında karar vermek,
            j) Mevzuata ve bu ana tüzükte genel kurulca yapılması belirtilmiş bulunan diğer görevleri ifa etmek.
 
MADDE 18 – Yönetim Kurulu; genel kurul tarafından iki yıllık görev süresi için seçilen 7 asil 7 yedek üyeden teşekkül eder. Yönetim kurulu için adaylar asil ve yedek başlıkları belirtmek üzere liste ile seçime girebilir.
Geçici madde: Bu madde hükmü 2006 Genel Kurulundan itibaren uygulanacaktır.
 
MADDE 19 - Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeler arasında bir başkan, iki başkan yardımcısı, genel sekreter ve muhasip üyeleri seçer.
 
Geri kalan yönetim kurulu üyeleri ile başkan yardımcıları ayrıca ihtisas komiteleri teşekkül ettirildiği taktirde doğrudan başkan olurlar ve Kurum üyeleri arasından kendi komitelerini seçerek yönetim kurulunun onayına sunarlar.
 
          a)  Başkan: Kurumu temsil Yönetim kurul toplantılarına başkanlık, Kurumu borçlu veya alacaklı duruma sokacak belgelerle çekleri muhasiple birlikte imza eder.
b) Başkan Yardımcıları: Başkanın yokluğunda bunlardan birine yerini vekil tayin eder, aynı görev ve yetkileri haiz olur.
c)  Genel Sekreter: Kurumun bütün yazışmalarını idare, genel faaliyetleri ve ihtisas komiteleri çalışmalarını takip, tanzim ve koordine eder, Kanuni defterlerin usulüne göre tutulmasını sağlar, Yönetim kurulu gündemini hazırlar, toplantı tutanaklarının intizamla muhafazasını ve kararların yerine getirilmesini sağlar.
  1. Muhasip: Kurumun bütün mali işlerini yönetir. Kurumu borçlu veya alacaklı duruma sokacak belgelerle çekleri Başkanla, Başkanın yokluğunda vekil tayin edilen Başkan yardımcılarından biri ile birlikte imza eder. Kurumun devamlı olarak hesaplarını tutacak olan ücretli muhasebecinin çalışmalarını takip ve kontrol eder.
 
MADDE 20- Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanarak gündemdeki konuları müzakere eder ve karara bağlar. Toplantılarda salt çoğunluk gerekir. Toplantılara mazeretini bildirmeden ard arda üç defa katılmayan yönetim kurulu üyeleri görevinden istifa etmiş sayılır ve gereği yerine getirilir.
 
MADDE 21- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) İlgili kanunların ve bu ana tüzüğün kendisine yüklediği mükellefiyetleri yerine getirmek,
b) Kurumun çalışma programını hazırlamak,
c) İhtisas komitelerini Kurum üyeleri arasında belirlemek, yönetmeliklerini hazırlamak, tekliflerini görüşüp karara bağlamak, çalışmalarını denetlemek,
d) Kurumun çalışma dönemlerine ait hesap neticelerini ve bütçe tasarılarını hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
e) Kuruma alınacak personel ve bunlara ödenecek ücret miktarları hakkında karar vermek,
f) Kurum asli üyelerini kabul etmek, fahri ve şeref üyelerini seçmek,
g) Disiplin kurulu kararları doğrultusunda verilen kararları uygulamak ve varsa Kurumdan çıkarılması gereken üyeler hakkında karar alarak Genel Kurulun tasvibine sunmak,
h) Gerekli gördüğü yerlerde yetkilendireceği kişi ve kuruluşlar vasıtasıyla kurumu temsil ettirmek, temsilcilik ve / veya şubeler açmak.
          I) Yurt içi ve yurt dışında çevre koruma ile ilgili çalışan kurum, kuruluş, tüzel ve özel kişilerle işbirliği için gerekli olacak izin ve müsaadeleri almak ve gerekli yasal şartları sağlayarak, yurtiçi ve yurt dışındaki tüm ilgili kuruluşlarla ulusal ve uluslararası proje başlatmak, başlamış projelere katılmak, kampanyalar açmak, başlamış kampanyalara katılmak, fuarlara katılmak, bağış kabul etmek, aynı konularda varsa şubelerle birlikte hareket etmek,
           j) Kurum ana tüzüğünün 3. maddesinde belirtilen esaslar dahilinde kurulmuş ve kurulmakta olan veya kurulacak platform, vakıf, federasyon veya konfederasyonlara katılmak ya da ayrılmak kararı almak,
          k) Üç yıl üst üste üye aidatını ödememiş asli üyelerin destekleyici üyeliğe geçirilmesine karar vermek,
          l) Yönetim Kurulu, kendi belirleyeceği esaslar dahilinde burs verebilir veya bursu kesebilir.
 
MADDE 22 - Yönetim kurulu emrinde en az bir sekreter, bir muhasebeci, çalıştırabileceği gibi ayrıca ihtiyaca göre her türlü teknik ve idari elemanlar da görevlendirilebilir.
            a) Sekreter: Kurumun her türlü yazışmalarını yapmak, gelen ve giden yazıları özel defterine kaydederek numaralandırıldıktan sonra dosyalarına tasnifli olarak saklamak ve benzeri faaliyetlerde bulunmakla görevlidir. Sekreter, genel sekreterin emir ve denetimi altında çalışır.
            b) Muhasebeci: Yönetim kurulundaki muhasip üyenin emrinde Kurumun bütün hesaplarını muhasebe kurallarına göre tutmak, her ay çıkaracağı hesap durumlarını yönetim kuruluna vermek, yıl ve faaliyet dönemleri sonunda bilançoyu tanzim etmekle görevlidir.
 
MADDE 23 - Kurumun amacını gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalarda genel kurul ve yönetim kurulunca alınacak kararları uygulamak ve bu organların alacakları kararlara esas olacak incelemeleri yaparak gerekli teklifleri getirmek üzere, Yönetim kurulunca Çevre Koruma ve Yeşillendirme Konularında lüzumlu ihtisas komiteleri kurulabilir. İhtisas komitelerinin üyeleri Kurumun asli üyeleri arasından seçilir. İhtisas komiteleri, lüzumu halinde, konu ile ilgili hariçteki uzmanlardan da faydalanabilir.
 

DİSİPLİN KURULU VE DİSİPLİN SUÇLARI:

MADDE 24 A) Disiplin Kurulu ve Disiplin suçları; Kanunlara, Kurum tüzüğüne, yönetmeliklerine, yetkili organların kararlarına, her türlü haksız fiilde bulunanlar hakkında disiplin soruşturması yapmak ve karar vermek üzere genel kurulca, bir disiplin kurulu seçilir ve gerek görülecek şubelerde disiplin kurulları genel kurulca oluşturulur.
            Bu kurullar, Kurum merkezinde üye sayısı 5 asil, şubelerde ise 3 asil üyeden oluşturulur. Asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir.  Buradaki seçim usulü madde 18 deki gibidir.
 
GEÇİCİ MADDE: Tüzüğün genel kurulda kabul edildiği andan itibaren bu organ için bir kereye mahsus olmak üzere müteakip genel kurula kadar görev yapmak üzere üye seçilir.
 
MADDE 24 - B) Bu kurullar;
1-  Merkez Disiplin Kurulu, Şube Disiplin Kurulu kararlarını başvuru üzerine inceler ve karara bağlar.
2-  Yönetim Kurulunun sevk ettiği ve Kurum üyelerince yapılan başvuru konularını inceler, soruşturmasını yapar ve karar verir.
3-  Şube Disiplin Kurulunun vereceği kararlara karşı, muhatap üye veya üyeler kararın kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içinde Merkez Disiplin Kuruluna itiraz hakları vardır.
4-  Bu itirazlar kararı veren makama doğrudan yapılır, kararı veren kurul şube kurulu ise Merkez Disiplin Kuruluna yapılacak itiraz Şube Disiplin Kurulunun kararı ve görüşü eklenerek Merkez Disiplin Kuruluna gönderilir. Bu kurulun vereceği karar nihai karar olup, kesindir.
5-  Disiplin Kurulu üyeleri, kendi haklarındaki soruşturma ve görüşmelere katılamazlar.
6-  Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan Disiplin Kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer, yerine yedeği getirilir.
7-  Disiplin Kurulu üye tam sayısının en az üçte iki çoğunlukla toplanır. Karar toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Oylamada beraber kalınırsa başkanın oyu doğrultusunda karar alınır.
8-  Disiplin Kurulları önlerine gelen konuları en geç 15 gün içinde ele alır, makul mazeret olmadığı takdirde en geç 45 gün içinde sonuçlandırmak zorundadır.
9-  Disiplin Kuruluna sevk edilen üyenin yazılı olarak savunması istenir. Bunun için kendisine tebliğinden itibaren en fazla 7 gün savunma süresi tanınır. Bu süre aşıldıktan sonra yapılacak savunmalar geçerli olmaz.
 
MADDE 24 C) Disiplin Cezaları;
Disiplin cezaları, uyarma, kınama ve Kurumdan geçici veya kesin çıkarma cezalarıdır.
 
1- Uyarı cezası; Kurum üyesi veya yönetim kurulu üyelerinin yazılı uyarılmasıdır.
Bu ceza;
a) Kurum içi birlik ve beraberliği zedeleyici tutum ve davranışlara yönelmek,
b) Kurum içi yazışmalarda hiyerarşiye uymamak,
 
2- Kınama cezası; bu ceza üyenin tutum ve davranışlarından dolayı ayıplanması olup, şu hallerde verilir:
a) Kurum içinde şahsiyetle uğraşmayı alışkanlık haline getirmek,
b) Kurum organları toplantılarda saklı tutulması gereken konuları ve kararları açıklamak,
c) Kanuna, ahlaka, mahalli örf ve adetlere, geleneklere uygun düşmeyen davranışlarda bulunmak, özel hayatlarında Kurum üyeliği ile bağdaşmayacak ve Kuruma söz getirecek durumda olmak,
d) Kurumun aktivitelerine katılmamak ve tevdi edilen görevleri savsaklamak.
 
3 - Geçici olarak Üyelikten Çıkarılma; bu ceza belli bir süre için verilir, busüre bir yılı geçmez ve bu süre bittikten sonra kendiliğinden ortadan kalkar. Bu cezayı alan ki Kuru faaliyetlerine belirlenen süre içinde katılamaz, yönetim kurulu üyesi ise üyeliği düşer ve süre sonunda düz üye statüsünde kalır. Bu ceza Kurumun tüzük ve yönetmeliklerinin ön gördüğü hükümlere uymama gibi bir durum meydana getirmez, kişiye bu hakkı sağlamaz. Kurum yetkili organlarının almış olduğu bağlayıcı kararlara uymak zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Geçici çıkarma cezası şu hallerde verilir:
            a) Kanuna, Kurum tüzük ve yönetmeliklerine ve Kurum aktiviteleri ile Kurum yetkili organları aleyhine söz, tutum ve davranışlarda bulunmak, yayınlar yapmak, bu yoldaki yayınları teşvik ve tahrik etmek,
            b) Kurumu kişisel çıkarlarına alet etmek, bu amaçla Kurum nüfuzunu kullanmak,
            c) Kanuni sorumluluklar, haksız fiil neticesi, verilen zararı tazmin etme sorumluluğu saklı kalmak üzere, görevi devam ettiği sürece, görevi gereği teslim aldığı evrak, eşya ve malzemeyi saklamak, kaybına sebebiyet vermek, görevden ayrıldığı halde bunları teslim etmekten kaçınmak.
 
4- Üyelikten Kesin Olarak Çıkarma Cezası;  Dernekler Kanununun ilgili maddeleri, hükümleri saklı kalmak kaydıyla onanıp kesinleşen çıkarma cezalarıdır.
 Bu ceza üyenin dernekten ( Kurumdan ) ilişiğinin kesilmesidir. Bu cezayı alan üyenin madde 9,ç bendi hükümleri uygulanarak  kaydı derhal silinir.
    a) Kurum aleyhine açık veya kapalı bir şekilde çalışmak,
    b) Kongrelerde menfaat karşılığında oylara tesir edici çalışmalarda bulunmak,
    c) Sayılmış oy pusulalarında tahrifat yapmak,
      d) Merkezde bulunan üyenin üst üste Kurumun 3 faaliyetine makul mazeret göstermeden katılmaması,
 
5- Disiplin cezasını gerektirici cezaları mükerrer işleyen üye için, takdir olunan ceza her defasında arttırılarak verilir.
 

DENETLEME KURULU

MADDE 25- Genel Kurul tarafından; Denetleme kuruluna iki yıl için üç asil, üç yedek üye seçilir. Bu organın seçimi madde 18’deki gibidir. Denetleme kurulu, Kurumun idari ve mali faaliyetlerini genel kurul adına altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.
 

KURUM TEMSİLCİLİK VE ŞUBELERİ

MADDE 26- Yönetim Kurulu; gerek gördüğü yerlerde yetkilendireceği Kurum üyeleri vasıtasıyla temsilcilik verebilir . Genel kurul gerek gördüğü yerlerde şube açılmasına karar verebilir. Bu amaçla Dernek genel  kurulunca yetki verilen en az üç Kurum asli üyesi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır.
 
Bu yazıda, Kurucuların  adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgahı ve tabiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek ana tüzüğünden iki örnek ile şube tüzüğünden iki örnek ve yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.
       
            Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az 6 aydan beri ikamet etmeleri zorunludur. Bu şubeler Genel Merkezdeki gibi organlar teşekkül ettirir, burada disiplin kurulu hariç oluşacak organlar;
 
A)  a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetim Kurulu şeklinde oluşur.
 
Bu organların görev ve yetkileri Dernek ana tüzüğünde belirtildiği şekildedir.
 
B) a) Şube Genel Kurulu; şube yönetim kurulu tarafından üyeliğe kabul edilen ve Şube Üye Defterine bu surette üye statüsü kazanmış üyelerden oluşur.
            Genel Kurul Hazirun cetvelleri ve listesi Genel Merkez Onayını almak zorundadır. Onayı alınmamış liste ile yapılacak şube genel kurulları sonuçları geçerli olmaz.
            Bu durumda şube genel kurul olağan üstü kongre yapmak üzere Genel Merkezden en az bir kişi veya şube üye sayısı 30 kişiyi aşması halinde 3 kişiden müteşekkil kayyum heyeti atar. Genel Kurul Toplantısını aşağıda belirtilen süre sonuna kadar yapamamış ise Genel Kurulda temsil edilemezler.
            Her şube üye kabul ederken mutlak surette Genel Merkeze bir suretini bildirip Genel Merkez Üye kabulünden sonra kendi asli üyesi statüsüne alabilir.
            b) Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantı nisabı ve çalışma yöntemleri Genel merkez Tüzüğünde belirtildiği şekildedir.
        c) Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce yapmak zorundadır.
            ç) Genel Kurulunu zamanında yapamayan şubeler Dernekler yasası gereği hükmedilecek cezalardan son şube yönetim kurulu şahsen sorumlu olur.
            d) Şube genel kurulunun toplantısına ait ilanlar en az 15 gün önceden bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle üyeler toplantıya çağrılır.
  e) Şube yönetim kurulları: : Beş asil , beş yedek üyeden oluşur. Bu kurul başlangıçta genel merkezin atadığı 5 kişiden oluşarak mülki amirliğe müracaattan itibaren altı ay içinde ilk kurucu genel kurulunu yapmak zorundadır. Aksi halde bu şube münfesih sayılır ve varsa mal varlığı doğrudan Genel Merkez e kalır.
            f) Bu organ bu tüzükte yazılı aynı isimde organın çalışma usulüne göre görev ifa eder ve mahallinde aynı yetkiye haizdir. Borçlanmalarda Genel Merkez yazılı onayı alınmadan yapılacak herhangi bir tasarrufta şube yöneticileri şahsen kendileri sorumlu olacaklardır. Üçüncü şahıslar nezdinde Genel Merkez bu tür borçlanmalarda sorumlu sayılamaz.
            g) Şube Başkan ve Genel Sekreteri Şubesini Genel Merkez Genel Kurulunda delege sıfatıyla temsil eder ve bu genel kurulda oy kullanma hakkına haizdir.
            h) Şube yönetim kurulları iki yıl için göreve seçilirler.
            ı) Şube üye aidatları Genel Merkez aidatları ile aynı olacak ve Bu tüzüğün konuya ilişkin maddesi hükmüne göre uygulama yapılacaktır.
            j) Şube Denetim Kurulu: Şube Genel Kurul üyeleri arasında seçilecek üç asil üç yedek üyeden oluşur. Çalışma yöntemleri işbu tüzükte Genel Merkez denetim kurulu esasları ile aynıdır. Aynı yetkilere haizdirler.
            k) Genel Merkez Yönetim ve denetim ile disiplin kurulu üyeleri şube genel kurulunun tabii üyeleri olup diledikleri takdirde bu genel kurula katılarak oy kullanma ve söz söyleme hakkına sahiptirler.
   l) Temsilcilikler, Kurum amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren kişi, kurum, dernek ve vakıflara verilebilir.
            m) Kurum temsilci ve şubeleri faaliyetlerini merkez yönetim kurulunun gözetim ve denetiminde yürütürler.
 
Çalışmalarında başarılı olamayan temsilcilik ve şubelerin bu sıfatları Merkez Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebileceği gibi temsilcilik ve şubeler yine Merkez Yönetim Kurulu kararıyla kapatılabilir. Durum Mülki Amirliğe bildirilir. Ayrıca yasal nedenlerden Şubelerin Feshinde iş bu tüzüğün 27. maddesi hükmü uygulanır.
            
KURUMUN FESHİ:
MADDE 27 - Kurum genel kurulu, lüzum ve zaruret gördüğü takdirde, Kurumun feshine karar verebilir. Genel Kurulun Kurumun feshine karar verebilmesi için , tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan Kurum üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler 13. maddeye göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilir. Kurumun feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.
Kurumun feshi halinde, Kurumun her çeşit mal varlığı, kurulacak tasfiye komisyonunun çalışmaları sonunda genel kurulca tespit edilecek, aynı sahada çalışan bir dernek veya vakıfa intikal eder.
 
KURUMUN GELİRLERİ:
MADDE 28 - Kurumun gelirleri; asli üyelerden alınacak aidat ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri saklı kalarak fahri üyelerden alınacak aidat ile halktan, resmi ve özel teşekkül ve kurumlardan sağlanacak her türlü bağış ve yardımlardan, eğitici yayınlar, balo, yemek, piyango, konser, kermes, gezi ve benzeri organizasyonlar hasılatından, çevre ile ilgili hibe projelerini ücret karşılığı yazmak, proje geliştirmek, hibe projelerine danışmanlık etmek, 4. maddenin 9. bendinde belirtilen işletmelerden ve Kurum mamelekinden elde edilecek gelirden teşekkül eder.
 
ÜYE AİDATI:
MADDE 29 - Yıllık üye aidatı 20  YTL. ( yirmi  ) Yeni Türk Lirasıdır. Bu asgari had, kanuni haddi geçmemek üzere, genel kurul tarafından artırılabilir. Aidatını ödememiş olan üye borcunun tahakkukundan sonraki genel kurul toplantısına katılamaz. Kurumun herhangi bir organına seçilirse, bunun kendisine genel sekreterlikçe yazı ile bildirildiği tarihten itibaren, yedi gün içinde borcunu tamamen ödemediği takdirde görevden istifa etmiş sayılır.
 
MAKBUZ KESMEK MECBURİYETİ:
MADDE 30 - Kurumca sağlanan her çeşit gelir ve bağış için karbon kopyalı veya belirli bir para değerini gösteren koçanlı makbuz verilir. Makbuzlarda müteselsil sıra numarası, Kurum mühürü ve tahsil edenin imzası bulunur.
 
DEMİRBAŞLAR:
MADDE 31 - Kurumun demirbaşları Yönetim kurulunca ilgililere zimmetle teslim ve demirbaş eşya defterine kaydedilir.
 
TUTULACAK DEFTERLER:
MADDE 32 - Kurumca aşağıda gösterilen defterler tutulur ve Notere tasdik ettirilir.
a)     Üye kayıt defteri
b)     Karar Defteri
c)     Gelen giden kayıt defteri
d)     Gelir ve gider defteri
e)     Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri
 f)     Demirbaş eşya defteri                                         
 
BU ANA TÜZÜKTE BULUNMAYAN HUSUSLAR HAKKINDA İCAP:
MADDE 33 - Bu ana tüzükte bulunmayan hususlar hakkında Dernekler Kanunu ile diğer kanunların ilgili hükümler uygulanır.