TÜRÇEK,
Ana tüzüğünde belirtilen; çevrenin her türlü (hava,kara, su) kirliliğinin önlenmesi, doğal varlıkların ve yaşam ortamlarının korunmas, küresel ısınmanın yavaşlatılması, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, karbon ayakizinin azaltılması, biyoçeşitliliğinin korunması, ekolojik yaşam eğitimleri, ekolojik okullar, çevre eğitimi, atık yönetimi, sulak alanlar, denizel ve karasal ekosistemlerin korunması, erozyanla mücadele, hatıra ormanları oluşturma  için, ülkemizde geçerli olan yasalar, bu yasalara bağlı olarak yürürlükte olan mevzuat doğrultusunda çalışmalar yapar.

AMACIMIZ:
•  Türkiye’de doğal varlıkların ve çevre sağlığın korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek
•  Erozyon felaketinin doğuracağı sonuçlar, alınacak önlemler konusunda halkımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve böylece oluşturulacak bilinçli ve etkin kamuoyu desteği ile hükümetleri erozyonla mücadelede, gerçekçi ve uygulanabilir politikalar üretme ve uygulamaya teşvik etmek
•  Biyoçeşitlilik, toprak, su ve doğal çevrenin korunmasına ilişkin milli politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu esaslardan ödün verilmemesi için mücadele etmek
•  Ağaç ve orman sevgisini topluma kazandırmak,
•  Hayvancılığın temeli olan çayır ve meraları koruyup, geliştirmek Doğal zenginliklerimizin bilinçsizce kullanılıp, geri dönüşümsüz bir şekilde yok olmasına izin vermeyerek, korumak, geliştirmek ve Türkiye’nin geleceğini güvenceye almak
•  Çölleşmeyle mücadelede dünyaya örnek bir hareketi Türkiye’den başlatmak.
•  Doğal varlıkların, insan sağlığının, yeşil alanların, toprak ve bitki örtüsünün, ormanların, meraların korunması, geliştirilmesi ve yenilerinin teşkil edilmesini sağlamak için faaliyette bulunmak

•  Bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli teşkilatın oluşturulmasını, yasaların çıkmasını sağlamak ve gönüllü kuruluşların öncülüğünde toplumun bütün kesimlerinin desteği ile erozyonla mücadele edilmesidir.


TÜRÇEK Hedeflerine ulaşmak için,
Yerel örgütlenmelerin desteklenmesine ve işbirliğine inanır
Yerel yöneticilerle iş birliğine inanır
Halkın katılımına ve bilinçlendirilmesine inanır
Sivil Toplum kuruluşları ile diyalog ve işbirliğine inanır
GENÇlere inanır


TÜRÇEK’in Misyonu:
Ulusal ve uluslararası doğa koruma ve çevre politikalarına bilimsel, ekonomik ve sosyal temelli yaklaşımlarla etki edebilen, ulusal ve uluslararası doğa koruma örgütlenmeleri içinde etkin ve birleştirici rol oynayan, saygın, güvenilir, danışılan, eğitici ve öğretici, mali sürdürülebilirliğini sağlamış, en az beş bin üye ve aktif gönüllü yanında yirmi çalışanı ile etkin bir kurumsal yapıya sahip bir doğa ve çevre koruma kurumu olmaktır. 
 Doğa ve çevre koruma politikalarına insanı da gözeten bir yaklaşımla etki etmek, bölgesel, yerel ve ulusal doğa koruma örgütlenmeleri için birleştirici ve güçlendirici olmak. Eğitime önem veren, aktif gönüllülere dayalı bir kurumsal yapıyı ve hafızayı esas alan, etkili, tanınmış, güvenilir bir doğa ve çevre koruma kurumu olmak.

TÜRÇEK’in Değerleri:
TÜRÇEK kâr amacı gütmeyen, siyaset üstü çevre politikaları geliştiren, demokratik, katılımcı bir anlayışa sahip, çeşitliğe saygılı, gönüllü bir kurumdur. Mali kaynaklarını akılcı kullanır. Üye, gönüllü ve çalışanlarına sosyal dayanışma ortamı sağlar, kişisel ve kurumsal gelişimlerine yardımcı olur, fırsat eşitliği tanır. Samimi, güvenilir, anlaşılır, saydam ve dürüsttür. Aldığı kararları gerekçelendirir. Yenilikçi, aktif ve dinamik bir yapıya sahiptir. 
 
TÜRÇEK vizyonu çerçevesinde hareket eder. Doğa merkezci olmakla birlikte çalışmalarında insanı soyutlamaz. Özverili, planlı çalışır. Üretkendir. Geniş bir bakış açısına sahiptir ve başka kişi ve kurumlarla iş birliğine açıktır. Paylaşımcı, uzlaşmacı ve saygılı bir yaklaşıma sahiptir.

TÜRÇEK,1992 yılında, Rio de Janerio’da toplanan 2. Dünya Çevre Zirvesi’ne katılan tek Türk kuruluşu oldu ve T.C Çevre Bakanlığı’nın teknik heyeti arasında yer almıştır.
TÜRÇEK çalışmalarında bilimsel verilerle mantığa dayalı hareket eder; sorgulayıcı, araştırmacı ve eleştireldir. Olgulara gerçekçi yaklaşır; kendi içinde tutarlı, doğru, kararlı, ilkeli ve yapıcıdır.  

TÜRÇEK’in vizyonu:
- Türkiye’nin doğasını ve çevresini korumak için;
- Ulusal Doğa Koruma Konfederasyonunun kuruluşunu sağlar, Türkiye’deki doğa ve çevre konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarını güçlendirir, yeni yerel girişimlerin kurulmasına destek verir.
- Doğal alanların sürdürülebilir kullanımı ve doğa ile uyumlu kalkınma amacıyla somut çıktıların elde edilebildiği küçük doğal alanlarda katılımcı yönetim modelleri uygular ve doğal alan ziyaretçi ve eğitim merkezleri işletir.
-  Kurumsal kapasitesini geliştirir, üye tabanını ve etkinliğini geliştirir.

- Ulusal Doğa Koruma Konfederasyonu’nun kuruluşunu sağlar, doğa ve çevre konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarını güçlendirir, yeni yerel ve bölgesel girişimlerin kurulmasına destek verir.
- Yerel ve ulusal çevre politikalarının oluşumuna katılır, yön verir, tavır alır ve gerektiğinde diğer uluslararası sivil oluşum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
- "DESTEKiz" programı ile gönüllü ve sivil inisiyatif projelerine kurumsal destek olur.
- Koruma-kullanma dengesi çerçevesinde, somut çıktıların elde edilebildiği doğal alanlarda katılımcı yönetim modelleri geliştirir.
 - Kardelen Çocuk ve Akasya Genç gibi gençlik programları ile yarışmalar, paneller, sempozyumlar gibi etkinlikler düzenler.

VERGİ MUAFİYETİ  ve DİĞER YASAL DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ

1- Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin birinci fıkrasının 4.bendine göre kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin yüzde 5’ini (kalkınmada öncelikli yörelerde % 10’u) aşmamak üzere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir.

Kurumlar Vergisi Kanununun mükerrer 14. üncü maddesinin 1/b alt bendine göre kamu menfaatlerine yararlı sayılan dernek ve vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5′ ine kadar olan kısmı kurum kazancından indirim konusu yapılabilir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 7, 8, 9 ve 14 numaralı bentlerinde yer alan istisna.

2- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkraları kapsamına giren mal teslim ve hizmet ifaları katma değer vergisine tabi değildir. Ayrıca kamu yararına çalışan dernek ve vakıflarca işletilen hastane, nekahethane, klinik, dispanser gibi kuruluşlar ile yaşlı ve sakat bakımevleri, parasız ve fukara aşevleri, yetimhane ve benzeri müesseselere bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları katma değer vergisine tabi değildir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17. maddesinin 2 numaralı fıkrasının c bendi kapsamında kamu menfaatine yararlı dernek ve vakıflar bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisinden istisna edilmiştir.

3- 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 3. maddesinin (a) bendine göre, kamuya yararlı dernek ve vakıflar veraset ve intikal vergisi muafiyetine sahiptir. Kamuya yararlı derneklere yapılan ivazsız intikaller veraset ve intikal vergisine tabi değildir.

4 – 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (b) bendine göre, kamuya yararlı dernek ve vakıfların iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ile derneğe ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinde harç istisnası uygulanır.

5- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (e) ve 14 üncü maddesinin (c) fıkrasına göre, kamuya yararlı dernek ve vakıflar sahip oldukları bina ve araziler için (derneklere ve vakıflara ait iktisadi işletmelere ait olmaları veya bu iktisadi işletmelere tahsis edilmesi hariç) emlak vergisi muafiyetine sahiptir.

6- Kamuya yararlı dernek ve vakıflar 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca izin almadan yardım alma imkânı vardır.

7- 748 sayılı Emvali Milliye ve Metruk eden veya Mazbut Vakıflardan Bazı Müessesat ile Belediyelere Satılabilecek Arazi ve Arsalar Hakkında Kanunun birinci maddesi uyarınca, mili emlak yada vakıflardan uygun görülecek arazi ve arsalar Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya yararlı derneklere satılabilir.

8- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167. maddesinin 7. fıkrasına göre kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar tarafından ticari gaye güdülmemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşyadan; eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar, tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılmasına mahsus alet ve cihazlar, bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddeler, insan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplarına ve doku tipi ayırma belirteçleri, ilaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler gümrük vergisinden muaftır.

9- 237 sayılı Taşıt Kanununun birinci maddesinin (d) bendi uyarınca kamuya yararlı dernek ve vakıflara Başbakanlıkça lüzumlu görülenler tarafından kullanılacak taşıtlara resmi (siyah) plaka verilir.

10- Kamu yararı alan dernek ve vakıflar devlet protokolünde yer alırlar.

11- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 72. maddesine göre kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara, kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde kayıtlı bulunan ve kamu hizmetlerine tahsisli olmayan taşınmaz malları, satış tarihindeki alım satım rayici nazara alınarak kıymet takdiri suretiyle satılabilir. Bu yolla edinilen taşınmaz mallar veriliş maksadı dışında kullanılamaz ve satılamaz. Beş yıl içinde kuruluş gayesine uygun olarak kullanılmadığı takdirde, taşınmaz mal, satış bedeli üzerinden Hazinece geri alınır.

12- 04.06.1998 tarih ve 23362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Hayrat Taşınmazların Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin yedinci maddesine göre vakıf hayrat taşınmazların tahsis edilebileceği müesseselerden biri de dernek ve vakıflardır.

13- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 14. maddesine göre, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının intifa hakları, belirli sürelerle kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kamu menfaatine yararlı millî derneklere bırakılabilir.

14- 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 483.maddesi uyarınca, bu dernek ve vakıflara tecavüz ve hakarette bulunanların, eylemlerinin niteliğine göre 480 yada 482. maddelerde yazılı cezalarla cezalandırılması